W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Informacja dotycząca trybu składania petycji w Ministerstwie Sprawiedliwości

 

Petycje można składać: 

  • osobiście w Punkcie Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości;
  • za pośrednictwem poczty na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: skargi@ms.gov.pl;
  • faxem na nr: 22 23-90-655

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Powinna ona zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko lub nazwa); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji (Minister Sprawiedliwości);
  • wskazanie przedmiotu petycji;
  • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, w interesie, którego składana jest petycja, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego wnoszona jest petycja. 

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2015 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.10.2018 12:47 Kamila Jarosławska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Bogusława Safiejko-Sielska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 2.0 29.05.2020 09:21 Andrzej Niedziałek
Petycje 1.0 25.10.2018 12:47 Kamila Jarosławska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}