W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Korespondencję w sprawach należących do zakresu właściwości Prokuratora Generalnego (w szczególności wnioski o wniesienie nadzwyczajnych środków zaskarżenia, pisma mające za przedmiot działalność jednostek organizacyjnych prokuratury, poruszających kwestie należące do zakresu właściwości jednostek organizacyjnych prokuratury np. w sprawach ścigania przestępstw) należy wysyłać na adres:

Prokuratura Krajowa
ul. Postępu 3
02-676 Warszawa;

Korespondencję w sprawach należących do zakresu właściwości Ministra Sprawiedliwości należy wysyłać na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Skarga/wniosek nadesłana do organu niewłaściwego do jej rozpatrzenia podlega przekazaniu właściwemu organowi lub może zostać pozostwaiona bez biegu z powiadomieniem o organie właściwym (art. 231 kpa).


Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Ministerstwie Sprawiedliwości

Pisemne skargi i wnioski można składać:

 • osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości w godzinach 8.30 - 15.30, Aleje Ujazdowskie 11,
   
 • zainteresowanych, którzy m.in. z uwagi na niepełnosprawność korzystają z wind lub specjalistycznych podjazdów zapraszamy do wejścia od ul. Koszykowej 6,
   
 • za pośrednictwem poczty, na adres:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa,
   
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: skargi@ms.gov.pl;
   
 • faksem na nr 22 23-90-655.
   

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Stosownie do §8 .1 cyt. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Natomiast zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

Art. 41b. § 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

§ 3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.

Art. 41c. § 1. Skarga dotycząca działalności sądów, skierowana do innych organów władzy publicznej, podlega przekazaniu do rozpatrzenia organom, o których mowa w art. 41b § 1-3.


Osobiste przyjęcia interesantów

UWAGA!!!

W związku z obecną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19, informujemy, że osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg, wniosków, petycji i innych sygnałów obywatelskich zostały wstrzymane do odwołania!!!

Osobiste przyjęcia interesantów (przez pracownika dyżurnego Wydziału Skarg i Wniosków Biura Ministra) w sprawach skarg i wniosków odbywają się w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości w pokoju przyjęć interesantów - wejście od ul. Koszykowej 6 (w głębi dziedzińca) w godzinach:

poniedziałek: 10.00 - 17.00

wtorek - piątek: 10.00 - 14.00

Nadto interesanci w sprawach skarg i wniosków mogą być wysłuchani telefonicznie przez pracownika dyżurnego Wydziału Skarg i Wniosków Biura Ministra (tel. 22 23-90-873), od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 - 14.00. 

Informacje o stanie spraw załatwianych w Wydziale Skarg i Wniosków, dotyczących skarg i wniosków można uzyskać pod numerami telefonów:

(22) 23-90-654

(22) 23-90-656

(22) 23-90-423

(22) 23-90-657

(22) 23-90-676

(22) 23-90-701

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.10.2018 12:46 Kamila Jarosławska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Laska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 17.0 14.12.2020 16:39 Dominik Laska
Skargi i wnioski 16.0 23.10.2020 14:22 Dominik Laska
Skargi i wnioski 15.0 15.09.2020 13:01 Dominik Laska
Skargi i wnioski 14.0 12.08.2020 14:12 Dominik Laska
Skargi i wnioski 13.0 03.07.2020 09:30 Dominik Laska
Skargi i wnioski 12.0 11.05.2020 13:13 Dominik Laska
Skargi i wnioski 11.0 01.04.2020 11:32 Dominik Laska
Skargi i wnioski 10.0 11.03.2020 16:28 Dominik Laska
Skargi i wnioski 9.0 11.03.2020 16:27 Dominik Laska
Skargi i wnioski 8.0 26.02.2020 08:40 Dominik Laska
Skargi i wnioski 7.0 16.01.2020 11:04 Dominik Laska
Skargi i wnioski 6.0 17.12.2019 11:27 Dominik Laska
Skargi i wnioski 5.0 02.12.2019 15:40 Dominik Laska
Skargi i wnioski 4.0 19.11.2019 12:35 Dominik Laska
Skargi i wnioski 3.0 23.09.2019 15:47 Dominik Laska
Skargi i wnioski 2.0 21.08.2019 16:44 Dominik Laska
Skargi i wnioski 1.3 04.07.2019 10:47 Dominik Laska
Skargi i wnioski 1.2 23.05.2019 16:49 Dominik Laska
Skargi i wnioski 1.1 25.10.2018 12:46 Kamila Jarosławska
Skargi i wnioski 1.0 25.10.2018 12:46 Kamila Jarosławska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}