W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Fundacje - nadzór

Na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) Minister Sprawiedliwości jest właściwym ministrem dla fundacji, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra.

Fundacje mają obowiązek składania corocznie właściwemu ministrowi sprawozdań z działalności (art. 12 ust.2 ustawy o fundacjach), w terminie najpóźniej do dnia 31 grudnia danego roku za rok ubiegły.

Sprawozdanie sporządza się odrębnie za każdy rok, w układzie i zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 ze zm.).

W sprawozdaniu należy odnieść się do każdego punktu rozporządzenia. Fundacja nie ma obowiązku przedstawiania sprawozdania finansowego w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, a informacje o charakterze finansowym przedstawia jedynie w zakresie, jaki wynika z powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu, o ile statut fundacji nie stanowi inaczej – wówczas powinno być podpisane tak, jak stanowi statut w zakresie oświadczeń woli lub reprezentacji.

Z obowiązku sprawozdawczego nie zwalnia nieprowadzenie działalności w danym okresie sprawozdawczym. W takim przypadku należy przede wszystkim poinformować o tym fakcie i przedstawić te dane, które są możliwe do przedstawienia w takiej sytuacji.            

Ponadto warto zaznaczyć, że organy fundacji zobowiązane są do aktualizacji postanowień w statutach i odpowiednio wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie informacji o właściwym ministrze oraz zgłaszania zmiany innych danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 700 ze zm.).

Zadania wynikające z właściwości ministra w stosunku do fundacji realizuje w Ministerstwie Sprawiedliwości Biuro Ministra.

Poniżej publikujemy akty prawne oraz inne materiały dotyczące fundacji oraz wykaz fundacji, dla których Minister Sprawiedliwości jest właściwym ministrem.

Sprawozdania - wyłączenie

Przyjęto, że wyłączenie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o fundacjach, wprowadzone w wyniku nowelizacji tej ustawy (dokonanej ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. poz. 1339), która weszła w życie w listopadzie 2015 r.), zgodnie z którym z obowiązku corocznego składania sprawozdań z działalności do właściwego ministra zwolnione są fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) zamieściły na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe, znajdzie zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań za rok 2016. Jednak do fundacji, które nie nadeślą sprawozdań za rok 2015 (w trybie art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach), gdyż złożyły i opublikowały sprawozdania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie będą kierowane wezwania o ich nadesłanie.

Fundacje zatrudniające lub dopuszczające osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, a Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 405), w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na ferie zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS).
W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym należy:

  1. założyć na stronie internetowej rps.ms.gov.pl konto użytkownika instytucjonalnego;
  2. przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (BI KRK);
  3. po aktywowaniu konta przez BI KRK należy wygenerować pytanie do Systemu RSPTS, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacje uzyskane z RSPTS udostępniane są w sposób umożlwiający sporządzenie z nich wydruku. Strona rps.ms.gov.pl umożliwia sprawdzenie autentyczności wydruku informacji z RSPTS.
Ponadto zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 23 wspomnianej ustawy, dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności opisanej powyżej bez uzyskania informacji z RSPTS podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Materiały

Komunikat w sprawie obowiązków fundacji, jako instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21, ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
komunikat.pdf 0.38MB
Forum darczyńców - standardy działania fundacji korporacyjnych 2015
forum​_darczyncow​_standardy​_dzialania​_fundacji​_korporacyjnych​_2015.pdf 2.98MB
formularz sprawozdania z działalności fundacji
Formularz​_sprawozdania​_z​_działalności​_fundacji​_-​_2019.docx 0.04MB
Wykaz fundacji - stan na dzień 31 marca 2019 r.
Wykaz​_fundacji.xlsx 0.06MB
Wykaz fundacji - stan na dzień 31 marca 2019 r.
Wykaz​_fundacji.pdf 0.27MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.05.2019 10:35 Agnieszka Sobczak
Pierwsza publikacja:
02.04.2019 08:35 Natalia Ławrynowicz
{"register":{"columns":[]}}